ความเป็นมาเกี่ยวกับการประชุม

ความเป็นมาเกี่ยวกับ
การประชุม

ตามที่ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายการวิจัยดำเนินงาน ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 256 โดยเครือข่ายการวิจัยดำเนินงานได้เริ่มจัดการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 และได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 17 โดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆ หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยมุ่งหวังให้การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยในประเทศได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านการวิจัยการดำเนินงาน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย และเพื่อเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาการเรียนการสอน อันจะนำไปสู่การพัฒนาในระดับชุมชน สังคม และประเทศต่อไป