กรรมการจัดงาน

คณะกรรมการที่ปรึกษา

1
รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
ศ.ดร.วรทัศน์ ขจิตวิชยานุกูล
School of Engineering & Technology , Asian Institute of Technology
4
รศ.ดร. อิทธิพล แจ้งชัด
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะกรรมการอำนวยการ

1
ศ.ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
รศ.ดร.วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3
รศ.ดร.สุดา ตระการเถลิงศักดิ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
รศ.ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
ผศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6
ผศ.ดร.รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
ผศ.นราธิป แสงซ้าย
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
รศ.ดร.ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ผศ.ดร.คณิศร ภูนิคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
11
ผศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12
ศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
ดร.สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชุติชูเดช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
16
ผศ.ดร.สุนาริน จันทะ
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
17
ศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการวิชาการ

1
รศ.สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
ผศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
ผศ.ดร.จักรินทร์ ศุขหมอก
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
ดร.วราธร ปัญญางาม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาเขตองครักษ์)
6
ผศ.รติรัตน์ กิตติปัญญาพัฒน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาเขตองครักษ์)
7
ดร.วุฒินันท์ นุ่นแก้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาเขตองครักษ์)
8
ดร.ศุภัชญา โชตยะกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาเขตองครักษ์)
9
รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
10
ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
12
ผศ. ชาติชาย อัศดรศักดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
ผศ.พิศิษฐ์ แสงชูโต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
ดร.ระวี สุวรรณเดโชไชย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16
ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
17
รศ.ดร.จูลิน ลิคะสิริ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18
ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
19
ผศ.ดร.ณัฐนารี สุขเสกสรรค์
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
20
ผศ.ดร. อรอุไร แสงสว่าง
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
21
รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22
ผศ.ดร.วริษา วิสิทธิพานิช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23
ผศ.ดร.ช่อแก้ว จตุรานนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
24
ผศ.ดร.อภินันทนา อุดมศักดิกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
25
ผศ.ดร.ขวัญนิธิ คำเมือง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
26
ผศ.ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
27
รศ.ดร.อภิชัย ฤตวิรุฬห์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
28
ผศ.ดร.กนกกรรณ์ ลี้โรจนาประภา
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
29
ผศ.ดร.สมบัติ สินธุเชาน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
30
ดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31
ผศ.ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32
รศ.ดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
33
ดร.รมิดายุ อยู่สุข
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
34
ผศ.ดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
35
ผศ.ดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
36
ดร.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
37
ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
38
ดร.ภาสุระ อังกุลานนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏพระนคร
39
ผศ.ดร.เชาวลิต หามนตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
40
อ.ศิรประภา ดีประดิษฐ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
41
อ.พงศ์ธร รักซ้อน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
42
ดร. นิธิเดช คูหาทองสัมฤทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
43
ผศ.ดร. กนกพร กังวาลสงค์
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
44
ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี