แบบฟอร์มบทความฉบับสมบูรณ์

แบบฟอร์มบทความฉบับสมบูรณ์

Full Paper Template OR-NET 2019
หมายเหตุ: หากต้องการเตรียมบทความเป็นภาษาอังกฤษจะใช้รูปแบบ Template เดียวกัน